Privacystatement

Privacystatement

Privacystatement Technical Job Solutions

Met 20 jaar ervaring in het bemiddelen van technisch personeel, weet Technical Job Solutions altijd de juiste oplossing voor jou. Wij zorgen voor de juiste match waarbij betrouwbaarheid hoog in het vaandel staat. Bij betrouwbaarheid hoort ook een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw gegevens volgens de regels van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) worden verwerkt. Op die manier kun je ervan uitgaan dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. Met dit privacy statement willen we je meenemen om je te laten zien wat wij met jouw gegevens doen, hoe lang we die bewaren en wat jouw rechten zijn.

Over ons

Technical Job Solutions levert structurele oplossingen en zorgt ervoor dat de juiste kandidaat op de juiste plek aan het werk wordt gezet. Vanwege onze nauwe betrokkenheid bij dit proces weten wij welke opdrachtgever bij jou past. Wij zijn gevestigd aan de Stephensonstraat 113, 7903 AS Hoogeveen en vanuit hier werken wij om jou te plaatsen. Om de focus op onze specialisatie te hebben (bemiddelen in de technische sector), besteden wij de payroll uit. Tot die tijd zijn wij de partij die verantwoordelijk zijn voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Bij de overdracht naar het payrollbedrijf zorgen wij ervoor dat we strikte afspraken maken met het betreffende payrollbedrijf om zeker te weten dat jouw persoonsgegevens in goede handen zijn.

Wat zijn de persoonsgegevens en wat is het verwerken ervan?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon. Met andere woorden: de gegevens moeten iets over jou zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook over jouw ziektegegevens of uurloon. Al deze persoonsgegevens zeggen iets over jou. Deze persoonsgegevens verwerken wij. Hoewel een verwerking nogal specifiek klinkt, is dit een breed begrip. Een verwerking is eigenlijk iedere bewerking van gegevens. Hieronder valt onder andere het raadplegen, het verzamelen, het verwijderen, het wijzigen en het gebruiken van persoonsgegevens. Met andere woorden: praktisch alles wat je met gegevens doet is een verwerking.

Waarvoor maken wij gebruik van jouw gegevens?

Door het vinden van de juiste mensen voor de juiste plek maken we het leven voor veel mensen een stuk gemakkelijker. Om dit werk op een zo goed mogelijke manier uit te voeren is het noodzakelijk dat we enkele gegevens van jou verwerken. Voordat we weten welke functie bij jou past, moeten we weten wie je bent en wat je kunt. Om je een idee te geven van waar we jouw persoonsgegevens voor gebruiken, is hieronder een overzicht uiteengezet.

Wij gebruiken jouw gegevens bijvoorbeeld om:

 • Contact met je op te nemen
 • De juiste plek voor jou te vinden
 • Jouw arbeidsovereenkomst op te laten stellen door het payrollbedrijf
 • Je netwerk te vergroten

Wanneer verzamelen we jouw gegevens?

Het verwerken van jouw gegevens begint op het moment dat jij onze website bezoekt en daar jouw gegevens achterlaat om te solliciteren op één van onze openstaande vacatures. Dit doe je op verschillende manieren, bijvoorbeeld door online te solliciteren of contact met ons op te nemen per e-mail of per telefoon. Daarnaast is het mogelijk dat wij contact met jou opnemen als je het contactformulier invult. Het verwerken van die gegevens is volgens de AVG toegestaan omdat jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst ofwel het plaatsen van jou bij een opdrachtgever. Het komt ook voor dat we jouw gegevens verwerken op basis van een door jou afgegeven uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van die gegevens, als je bijvoorbeeld het contactformulier invult waarmee je toestemming geeft om je door ons te laten bellen.

Wat voor gegevens verzamelen we van je?

Op het moment dat je online solliciteert op een openstaande vacature, vragen wij van jou het volgende:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele aanvullende informatie die je toevoegt
 • Curriculum Vitae (CV)

Als je wilt dat wij contact opnemen met jou en jij het contactformulier invult, vragen we je het volgende:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Waarover je contact wilt

Om jou aan te melden bij het payrollbedrijf met wie wij samenwerken, moeten wij de volgende persoonsgegevens verwerken op het aanmeldformulier. Dit moeten wij vervolgens doorsturen omdat het payrollbedrijf jou anders niet aan kan melden. Na het versturen, verwijderen wij dit document weer. Op dit document staan de volgende gegevens:

 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode/Woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IBAN
 • Gegevens uitzending
 • Datum in dienst
 • Functie-naam
 • Cao inschaling (schaal + trede)
 • Bruto uurloon
 • Bedrijfsnaam inlener
 • Scan ID bewijs / Paspoort (voor- en achterkant)

Iedere verwerking vindt plaats met tussenkomst van een van onze medewerkers en gebeurt dus niet automatisch. Met andere woorden, jouw sollicitatie wordt altijd door een van onze medewerkers beoordeeld Pagina 3 van 6 Privacy statement Technical Job Solutions – Versie Mei 2018 in plaats van een machine. Daarnaast gebruiken jouw gegevens niet om te profileren. Een voorbeeld van profileren is een bank die jouw (financiële) gegevens toetst en op basis daarvan een besluit neemt om je wel of niet een krediet te verlenen.

Cookies

Voor een goed werkende website verzamelen wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer, telefoon of ander telefonisch apparaat worden geplaatst die jou als bezoeker van onze website een volgende keer kan herkennen. Dit heeft verschillende doelen. Enerzijds zijn er functionele cookies. Zonder het plaatsen hiervan kunnen we geen werkende website aan jou laten zien. Daarnaast zijn er niet-functionele cookies. Zonder deze cookies werkt de website wel, maar kunnen we de website niet optimaliseren. Een voorbeeld van niet-functionele cookies waarvan wij gebruik maken is Google Analytics. Google Analytics laat ons onder andere zien hoeveel bezoekers wij op onze website hebben, welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe lang bezoekers op de website zitten, waar de bezoekers op zoeken en zo nog veel meer. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze website zo goed mogelijk in te richten. Hierbij is belangrijk om te weten dat deze gegevens niet te herleiden zijn naar een persoon: alle gegevens komen anoniem binnen bij ons en worden anoniem gebruikt. Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Met wie delen we jouw gegevens?

Wij houden jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk voor onszelf, maar aangezien wij vaak niet de formele werkgever zijn maar jou plaatsen bij een opdrachtgever, delen wij jouw gegevens met het payrollbedrijf waarbij je in dienst treedt. Wij delen met hen alleen de nodige gegevens, dus bijvoorbeeld geen sollicitatiegegevens. Dit houdt vervolgens in dat na de indiensttreding bij het payrollbedrijf, zij verantwoordelijk worden voor het verwerken van jouw gegevens. Onderling leggen wij duidelijke afspraken hierover vast. Een tweede geval waarin wij jouw gegevens delen is als er sprake is van een project van een ander bedrijf waarbij wij jou willen inzetten. Het kan voorkomen dat deze partijen willen weten wie er komen werken aan het project. In dat geval zullen wij jouw gegevens delen met die partijen, maar wij zullen hen geen gevoelige gegevens sturen, maar dit beperken tot bijvoorbeeld je voor- en achternaam en telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat er voor ieder persoonsgegeven dat we bewaren, een goede reden en een grondslag is. In de praktijk hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Arbeids- en contactgegevens: tot twee jaar na uitdiensttreding
 • Sollicitatiegegevens: tot vier weken na de sollicitatieprocedure
 • Indien er sprake is van een door jou afgegeven uitdrukkelijke toestemming, bewaren wij de sollicitatiegegevens tot één jaar na de sollicitatieprocedure (met oog op eventuele latere functies).

Uw rechten

Zoals we al eens zeiden, vinden we het belangrijk dat je weet wat voor rechten je hebt. Daarom is hieronder uiteengezet wat je rechten inhouden en hoe je er gebruik van kunt maken.

Recht op inzage

Het recht van inzage geeft jou het recht om bij ons op te vragen wat voor gegevens wij allemaal van jou verwerken. Niet meer dan logisch vinden wij. Het is immers van belang dat jij weet wat er met jouw gegevens gebeurt.

 • Waarom we jouw gegevens verzamelen
 • Wat voor soort gegevens wij verzamelen
 • Aan wie we dit doorgeven
 • Hoe lang we dit bewaren
 • Welke privacyrechten je hebt
 • Dat je het recht hebt een klacht in te dienen (en waar)
 • Als we zelf de gegevens niet hebben verzameld, van wie we dit hebben ontvangen

Recht op rectificatie

Uiteraard streven wij ernaar om jouw gegevens altijd actueel en juist te houden. Mocht het zijn (bijvoorbeeld uit bovenstaande verzoek op inzage van jouw gegevens) dat jouw gegevens niet kloppen? Wijs ons hier op zodat wij het kunnen aanpassen.

Recht op vergetelheid

In enkele gevallen kan het voorkomen dat wij op jouw verzoek de persoonsgegevens moeten wissen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in de volgende gevallen:

 • Wij hebben jouw gegevens niet meer nodig (bijvoorbeeld als de sollicitatieperiode al meer dan vier weken geleden is)
 • Je trekt jouw uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in
 • Je heeft bezwaar tegen de verwerking (als je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen)
 • De verwerking onrechtmatig is (als je bijvoorbeeld uiteindelijk toch niet in dienst treedt)
 • Als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Recht op beperking

Van het recht op beperking kun je gebruikmaken als je wilt dat we de gegevensverwerking tijdelijk stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld als je eraan twijfelt of de gegevens wel juist zijn, in het zeldzame geval van onrechtmatige verwerking (maar je de gegevens niet direct wilt laten wissen) of dat je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking. Op dat moment moeten we jouw gegevens markeren en mogen we het niet verder verwerken.

Recht van bezwaar

Het kan voorkomen dat je bezwaar indient tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je bijvoorbeeld doen als je niet wilt dat we jouw e-mailadres gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Recht van overdraagbaarheid

Veel van de gegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor de uitvoering van (arbeids)overeenkomsten. Dit geeft jou het recht op overdraagbaarheid van die gegevens. Mocht je bijvoorbeeld voor een andere werkgever aan het werk gaan, dan zorgen wij er op jouw verzoek voor dat jouw persoonsgegevens die wij hebben, worden overgedragen.

Toestemming intrekken

Mocht het zo zijn dat je een schriftelijke toestemming hebt gegeven voor een verwerking, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zorgen er dan voor dat we die verwerking onverwijld staken.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten?

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten kun je het beste een schriftelijk verzoek bij ons indienen, dus per post of e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand reageren op dat verzoek. Belangrijk is hierbij dat we er zeker van moeten zijn dat jij wel de persoon bent aan wie we gegevens mogen verstrekken en daarom voeren we een identiteitscontrole uit. Het gebruik maken van jouw rechten is in de meeste gevallen kosteloos, maar wij kunnen in uitzonderlijke gevallen een administratieve vergoeding vragen als het verzoek buitensporig of ongegrond is.

Beveiliging

Wij beschermen jouw gegevens. Dit doen wij door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen. Bij technische maatregelen kun je denken aan de beveiliging van onze software, bij organisatorische maatregelen kun je denken aan een afgesloten kantoorruimte. Bij iedere verwerking kijken we naar het type persoonsgegeven. Zijn dit gevoelige gegevens? Dan zorgen we voor een nog strengere beveiliging. Bovenal zien wij er op toe dat maar een minimaal aantal mensen bij jouw gegevens kunnen. Zo is de kans op verlies van jouw gegevens nog kleiner.

Vragen, contact en klachten

Met dit privacystatement proberen wij zo duidelijk mogelijk uit te leggen over hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Het kan echter voorkomen dat er toch nog vragen of opmerkingen zijn. In dat geval kun je contact met ons opnemen op jouw manier:

E-mail:
info@technicaljobsolutions.nl

Post:
Technical Job Solutions B.V.
t.a.v. dhr. E. Westerbeek

Stephensonstraat 113

7903 AS Hoogeveen

 

Telefoon:
+31 88 1420 160

Wij zorgen goed voor jouw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat je een klacht wilt indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze klacht kun je indienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacystatement

Deze versie van het privacystatement is bijgewerkt op 20 september 2019 door Technical Job Solutions. Dit statement is onderhevig aan verandering. In het geval van een ingrijpende wijziging in dit privacystatement zullen wij dit kenbaar maken op de website, via www.technicaljobsolutions.nl. De meeste actuele versie van het privacystatement is te vinden op www.technicaljobsolutions.nl/privacystatement.